Jag kandiderar i Miljöpartiets provval

Igår fick vi läsa härliga nyheter till morgonkaffet. Miljöpartiet landade på nästan 17% i DN:s stockholmsmätning. Ska vi nå målet på minst 20% så kommer det krävas mycket arbete och en väl genomförd valrörelse.

Det ställer krav på oss att vara organiserade, flitiga men framförallt att vi har roligt tillsammans. Nu, ett år innan valet, så är det precis det jag ser runt mig. Ett välmående parti med medlemmar som kämpar hårt för vad de tror på och som vill förändra samhället. Tillsammans.

Den rörelsen vill jag också vara en del av. Jag kandiderar därför till kommunfullmäktige för Miljöpartiet Stockholm stad.

Tillsammans ska vi jobba hårt för att vi ska göra vårt bästa val någonsin i Stockholm stad. Miljöpartiet ska vara med och rita om den politiska kartan, där vi gröna inte är ett alternativ, utan en förutsättning för få inflytande i politiken och för att få påverka samhället.

För det är ju precis så det är. Om vi ska klara de stora utmaningarna som vårt samhälle står inför måste de politiska besluten bygga på ett långsiktigt hållbarhetstänk. Det gäller såväl miljö och klimatfrågorna, som att vi hushåller med den gemensamma välfärdens resurser.

Stockholm ska bli grönare. Vi måste ställa mycket högre krav om vi ska nå de nödvändiga miljö och klimatmålen. Både vad gäller den egna verksamheten, som i våra krav på privata aktörer och leverantörer. Trafikplaneringen behöver ses över. Bara genom att motverka bilnormen kan vi förbättra luften vi andas och minska risken för våra barn att utveckla allvarliga sjukdomar till följd av avgaser och gifter i miljön.

Vi ska värna valfrihet och mångfald, samtidigt som vi måste slå vakt om nedskärningar och dåligt genomförda upphandlingar och bristande avtal som leder till ett slöseri med våra skattemedel och en utarmning av välfärden.

Stadshuset behöver en ny kurs och Miljöpartiet måste vara med och sätta den politiska riktningen.

Min kandidatur i Miljöpartiets Stockholm stads provval

erikmalm
Erik Malm,
Gruppledare för Miljöpartiet i Södermalms stadsdelsnämnd
Kassör i Styrelsen för Miljöpartiet Stockholm Stad

Annonser

Alliansens planer för utvecklingen kring Magnus Ladulåsgatan oroar

Bild

I grund och botten är det positivt att ta ett större grepp om Magnus Ladulåsgatan och främja utvecklingen kring Swedenborgsgatan. Miljöpartiet har sedan tidigare lagt förslag om detta i Stadsdelsnämnden. Jag är däremot skeptisk mot det liggande förslaget som framförallt främjar mer bilism och betong. Det rimmar illa med den utveckling som Miljöpartiet vill se för Södermalm i stort.

När man tittar på bilderna i förslaget är det i mångt och mycket samma tråkiga och negativa arkitektoniska och stadsplaneringsmässiga utgångspunkter som får råda för projektet. Det är tydligt att bilburen trafik premieras och mycket litet utrymme ges för gång- och cykeltrafik.

Det är också bekymmersamt att inriktningen för planerna har högt fokus på bilburen trafik, hög konsumtion och kommersiella intressen. Ingen tanke läggs för att verka för exempelvis platser för mer kultur och fritidsverksamhet.

Ett mer varierat gaturum och att området befolkas är positivt. Det är däremot olyckligt att det enbart är kommersiella aktörer som i det här avseendet menas med ett varierat gaturum. Om vi på allvar ska åstadkomma ett varierat gaturum måste även icke-kommersiell verksamhet finnas och där finner det sig ganska naturligt att staden har ett särskilt ansvar att ta som inte näringslivet ensamt kan förväntas bära.

Planerna på att skapa förutsättningar för inrättandet av en större matvaruaffär i nära anslutning till Rosenlundsparken känns inte heller särskilt väl genomtänkt. Den ökade belastningen det kommer att innebära avseende bilburen trafik i området är omfattande. Transporter av varor ökar och enligt underlaget beräknas den planerade större livsmedelbutiken medföra en ökning med ca 350 fordon per dygn på Magnus Ladulåsgatan.

Sammantaget bedöms exploateringen öka trafiken med ca 500 fordon per dygn – och då bara på Magnus Ladulåsgatan. Samtidigt kommer ingen miljöbedömning att göras. I ärendet framgår det att: ”Stadsbyggnadskontoret bedömer att tilläggsbestämmelsernas genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL(2010) 4 kap 34§ eller MB 6 kap 11§ att en miljöbedömning behöver göras”. Vi kan inte heller se att man gör en sådan miljömässig konsekvensbeskrivning som alltid ska göras. Detta är såklart upprörande, eftersom den ökade trafiken kommer att inverka på miljön, både när det gäller luft och buller, särskilt i närområdet. Det är oerhört viktigt att se över de miljömässiga konsekvenserna av beslutet.

Det vore olyckligt om alliansen låter förslaget gå igenom i sin nuvarande form då det innebär att vi nu slår in en ny riktning för området kring Swedenborgsgatan som framförallt innebär mer och tyngre bilburen trafik på Södermalm framöver.